Mẫu dự toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính > Nhận báo cáo cấp dưới >

Mẫu dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Bamboo.NET X1 2019 đã thiết lập sẵn hệ thống các chỉ tiêu dự toán thu và chi theo nội dung kinh tế theo MLNS mới đáp ứng thông tư 324/2016/TT-BTC nên anh/chị chỉ được thêm mẫu dự toán từ năm 2018. Đồng thời, có thể thêm mới, sửa đổi các chỉ tiêu cho phù hợp với đơn vị, hoặc tự thiết lập công thức lấy số liệu lên các chỉ tiêu.

Lưu ý: Mẫu dự toán thu và Mẫu dự toán chi của đơn vị cấp dưới luôn phải đồng nhất với đơn vị cấp trên để tránh tình trạng tổng hợp số liệu không khớp.

2. Các bước thực hiện

2.1. Tạo mẫu dự toán thu

1. Chọn Mẫu dự toán trên thanh Tác nghiệp.

2. Nhấn Thêm\Thêm mẫu dự toán thu.

Mau_DT_thu_01

3. Chọn năm để tạo mẫu dự toán. Có thể tạo mẫu mới hoàn toàn hoặc dựa vào mẫu dự toán đã có. Nhấn Đồng ý.

Mau_DT_thu_02

4. Thực hiện tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Nhấn Thêm để khai báo bổ sung danh sách các chỉ tiêu thu trên mẫu dự toán thu, có 2 cách để thực hiện:

Cách 1: Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn

o Nhấn Thêm\Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn.

o Tích chọn chỉ tiêu cần bổ sung.

Mau_DT_thu_03

o Nhấn Đồng ý.

Cách 2: Thêm mới chỉ tiêu

o Nhấn Thêm\Thêm mới.

o Khai báo thông tin: Mã số, Tỷ lệ xã được hưởng, Nội dung, Thuộc chỉ tiêu, Tài khoản.

Mau_DT_thu_05

o Nhấn Cất.

Nhấn Lập công thức để thiết lập bộ mục lục ngân sách hạch toán cho từng chỉ tiêu thu.

Nhấn Kiểm tra công thức\Kiểm tra CT trùng nếu muốn kiểm tra xem công thức thiết lập cho các chỉ tiêu trên Mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế có bị trùng nhau hay không, vì nếu số liệu trùng nhau, dẫn đến số liệu tổng hợp lên báo cáo thu bị sai.

Trường hợp có công thức bị trùng, chọn chức năng Thiết lập lại CT để sửa luôn công thức cho chỉ tiêu.

Mau_DT_thu_06

Nhấn Kiểm tra công thức\Kiểm tra CT thiếu nếu muốn kiểm tra xem có trường hợp nào đã có chứng từ phát sinh (Có TK 7142 hoặc 7192) chi tiết theo mục lục ngân sách mà chưa được thiết lập công thức tại đây.

Nhấn Xuất khẩu nếu muốn chuyển mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế đang thiết lập cho đơn vị khác sử dụng.

Nhấn Nhập khẩu nếu muốn sử dụng mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế của đơn vị khác.

5. Thiết lập xong mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, in được mẫu dự toán bằng cách chọn In trên thanh công cụ, chọn In mẫu dự toán.

6. Hoặc In danh sách công thức đã thiết lập trên mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế bằng cách chọn In trên thanh công cụ, chọn In danh sách công thức.

2.2. Tạo mẫu dự toán chi

1. Trên menu Tác nghiệp\Mẫu dự toán.

2. Nhấn Thêm\Thêm mẫu dự toán chi.

Mau_DT_chi_01

5. Chọn năm để tạo mẫu dự toán. Có thể tạo mẫu mới hoàn toàn hoặc dựa vào mẫu dự toán đã có. Nhấn Đồng ý.

Mau_DT_chi_02

6. Thực hiện tạo mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

Nhấn Thêm để khai báo bổ sung danh sách các chỉ tiêu chi trên mẫu dự toán chi, có 2 cách để thực hiện:

Cách 1: Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn

o Nhấn Thêm\Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn.

o Tích chọn chỉ tiêu cần bổ sung.

Mau_DT_chi_03

o Nhấn Đồng ý.

Cách 2: Thêm mới chỉ tiêu

o Nhấn Thêm\Thêm mới.

o Khai báo thông tin: Mã số, Nội dung, Thuộc chỉ tiêu, Số thứ tự, Sắp xếp.

Mau_DT_chi_05

o Nhấn Cất.

Nhấn Lập công thức để thiết lập bộ mục lục ngân sách hạch toán cho từng chỉ tiêu chi.

Nhấn Kiểm tra công thức\Kiểm tra CT trùng nếu muốn kiểm tra xem công thức thiết lập cho các chỉ tiêu trên Mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế có bị trùng nhau hay không, vì nếu số liệu trùng nhau, dẫn đến số liệu tổng hợp lên báo cáo chi bị sai.

Trường hợp có công thức bị trùng, chọn chức năng Thiết lập lại CT để sửa luôn công thức cho chỉ tiêu.

Nhấn Xuất khẩu nếu muốn chuyển mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế đang thiết lập cho đơn vị khác sử dụng.

Nhấn Nhập khẩu nếu muốn sử dụng mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế của đơn vị khác.

5. Thiết lập xong mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, in được mẫu dự toán bằng cách chọn In trên thanh công cụ, chọn In mẫu dự toán.

6. Hoặc In danh sách công thức đã thiết lập trên mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế bằng cách chọn In trên thanh công cụ, chọn In danh sách công thức.